Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน 2.1-2.2
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 8 December 2018, 12:01PM
   

  ส32102: การบ้าน 2.1-2.2

          คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน 

          2.1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

          2.2 เรื่อง สหกรณ์ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

          กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 21.59 น. (สามารถทำในโทรศัพท์ได้ ไม่มีแบบลากคำตอบ)

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (54 คำ)
   
  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน 4.4
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 3 September 2018, 9:33PM
   

        คำสั่ง ให้นักเรียนทำการบ้าน 4.4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.59 น. (สามารถทำในโทรศัพท์ได้ ไม่มีแบบลากคำตอบ)