Skip การบ้าน

  การบ้าน

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 6
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 3 July 2015, 10:03 PM
   

  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 6

  คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้านจำนวน 1 ข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนน

  กำหนดส่งวัน อาทิตย์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบแล้วตอบกลับได้เลย

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 6
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 29 June 2015, 10:28 PM
   

  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 6

     คำสั่งให้นักเรียน ทำการบ้านเรื้อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อประชากรของประเทศไทย จำนวน 5 ข้อคะแนนเต็ม 50 คะแนนใช้เวลา 1.30ชั่วโมง

  กำหนดส่งวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบตอบกลับได้เลย

  Read the rest of this topic
  (49 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 5
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 27 June 2015, 6:01 PM
   

  การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 5

     คำสั่งให้นักเรียน ทำการบ้านเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง จำนวน 1 ข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนนใช้เวลา 30 นาที

  กำหนดส่งวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบตอบกลับได้เลย

  Read the rest of this topic
  (49 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 5
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Wednesday, 24 June 2015, 10:48 AM
   

  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 5

     คำสั่งให้นักเรียน ทำการบ้านเรื่องปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์จำนวน 5 ข้อคะแนนเต็ม 50 คะแนนใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

  กำหนดส่งวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบตอบกลับมาได้เลย