Skip การบ้าน

  การบ้าน

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 10
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 29 August 2015, 9:16 AM
   

  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 10

        คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน เรื่องการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง จำนวน 20 ข้อคะแนนเต็ม 20 คะแนน

  กำหนดส่งวัน อาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบแล้วตอบกลับได้เลย

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 11
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 29 August 2015, 9:14 AM
   

  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 11

     คำสั่งให้นักเรียน ทำการบ้านเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก จำนวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนนใช้เวลา 1 ชั่วโมง

  กำหนดส่งวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบตอบกลับได้เลย

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 9
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 22 August 2015, 1:53 PM
   

  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 9

        คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน เรื่องความมีวินัยในตนเอง จำนวน 2 ข้อคะแนนเต็ม 20 คะแนน

  กำหนดส่งวัน อาทิตย์ ที่ 23  สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบแล้วตอบกลับได้เลย

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 10
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 21 August 2015, 10:43 PM
   

        คำสั่งให้นักเรียน ทำการบ้านเรื่อง สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกและประเทศไทย จำนวน 13 ข้อคะแนนเต็ม 40 คะแนนใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

        กำหนดส่งวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบตอบกลับได้เลย

  Read the rest of this topic
  (41 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 8
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 7 August 2015, 10:47 PM
   

  การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 8

        คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมอาเซียน จำนวน 1 ข้อคะแนนเต็ม 10 คะแนน

  กำหนดส่งวัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 23.00 น.

  รับทราบแล้วตอบกลับได้เลย