Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  เปิดระบบการเรียน ส32102 สังคมศึกษา4
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 19 November 2016, 9:03AM
   

         ขณะนี้ได้เปิดให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต รายวิชา ส32102 สังคมศึกษา 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังนี้

          1. รับทราบภารกิจที่  application line 

          2. รับงานและส่งงาน ที่ classroom

          3. ท...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (68 คำ)