Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32102: การบ้าน 4.3
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 29 January 2019, 2:56 PM
   

          คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน 4.3 เรื่อง การรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที

          กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.59 น. (สามารถทำในโทรศัพท์ได้ ไม่มีแบบลากคำตอบ)

  Read the rest of this topic
  (43 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32102 : การบ้าน 4.2
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 28 January 2019, 8:10 PM
   

  คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน 4.2 เรื่อง การชำระเงินระหว่างประเทศ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน กำหนดส่ง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.59 น.

  ***หมายเหตุ การบ้านนี้ ไม่มีแบบลากคำตอบ สามารถทำในโทรศัพท์ได้