Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  นำเสนอ การบ้าน 1.2
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Sunday, 5 July 2020, 5:09 PM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนนำเสนอคำถามของตนเองในการบ้าน 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ในคาบเรียน (นำเสนอสด)

       กำหนดส่งไฟล์ google slide การบ้าน 1.2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.59 น.

      คะแนนเต็ม 10 คะแนน

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  แบบฝึกหัด 1.2
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 16 June 2020, 12:05 PM
   

      คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์จำนวน 40 ข้อคะแนนเต็ม 20 คะแนน

       กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 21.59 น.

       (เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องคลิกทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นใน classroom ในหน้าคำสั่งให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 โดยไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆ)

  Read the rest of this topic
  (62 words)