Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  นำเสนอ การบ้าน 1.2
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Sunday, 5 July 2020, 5:09PM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนนำเสนอคำถามของตนเองในการบ้าน 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ในคาบเรียน (นำเสนอสด)

       กำหนดส่งไฟล์ google slide การบ้าน 1.2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.59 น.

      คะแนนเต็ม 10 คะแนน

   
  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  แบบฝึกหัด 1.2
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 16 June 2020, 12:05PM
   

      คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์จำนวน 40 ข้อคะแนนเต็ม 20 คะแนน

       กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 21.59 น.

       (เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องคลิกทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นใน classroom ในหน้าคำสั่งให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 โดยไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆ)

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (62 คำ)